Algemene Verkoops- en Plaatsingsvoorwaarden

1. Onze offertes zijn geldig voor de optietermijn vermeld op deze offertes, zij kunnen ons geenzins verbinden indien deze laatste de geldigheidsduur niet vermelden.

2. De lever -en plaatsingstermijnen zijn enkel opgegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend. De koper heeft dus geen verhaal indien deze overschreden worden, tenzij het tegenovergestelde werd bedongen in de bijzondere voorwaarden. Zelf als het bindende karakter van de lever -en of plaatsingstermijnen werd bedongen, zijn wij in geval van materiaalschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor onze levering of plaatsing, technische ongevallen en machinedefecten of elk ander geval van overmacht, gerechtigd de levering en of plaatsing op te schorten of te vertragen.

3. Het overschrijden van leveringstermijnen, om redenen onafhankelijk onze wil, kan voor de koper geen aanleiding geven tot opzegging, noch schadevergoeding. Ten allen tijde heeft de verkoper, mits terugbetaling van het gestorte voorschot, het recht geen gevolge te geven aan de bestelling in geval van moeilijkheden bij de levering.

4. Wanneer een klant ons een bestelling overmaakt naar aanleiding van een door ons gemaakte offerte, zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een eventuele tegenstrijdigheid tussen de wederzijdse algemene voorwaarden met ons te hebben geregeld, wordt hij geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene verkoops -en plaatsingsvoorwaarden, zelfs al mochten zijn eigen algemene voorwaarden hiermede in tegenspraak zijn.

5. De bestellingen van onze klanten worden slechts als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging vanwege de daartoe door hen of hun vennootschap gemachtigde persoon of na betaling van het 1ste voorschot.

6. Wanneer de koper de door ons geleverde en/of geplaatste koopwaren als ondeugdelijk beschouwt hetzij omdat zij niet beantwoorden aan de bestelling, hetzij wegens verborgen gebreken, materiaalfouten, afwijkingen in de specificaties of afmetingen, of welke andere reden ook, dient hij daarvoor bij ons klacht in te dienen binnen de acht dagen na de in ontvangstneming en/of plaatsing der goederen. Deze klacht dient schriftelijk te worden gedaan. Partijen verklaren zicht mede akkoord dat geen gevolg kan worden gegeven aan om ’t even welke klacht die na deze termijn wordt ingediend. Indien koopwaren worden geweigerd om één der boven aangehaalde redenen zijn wij enkel en alleen gehouden tot het vervangen der geweigerde koopwaren, zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaren onze eigendom blijven.

7. Het eerste voorschot geëist bij de betaling wordt beschouwd als pand en is onherroepelijk eigendom van de verkoper.

8. Wij kunnen elke verdere uitvoering stopzetten, en onmiddellijk de betaling eisen van de afgeleverde en geplaatste bestellingen indien mocht blijken dat de financiële toestand van de koper in opspraak brengen:
  a. het feit dat de koper een wissel op zijn naam laat protesteren;
  b. het feit dat de koper in gebreke blijft met de betalingen die door zijn schuldeisers van hem worden geëist;
  c. van het feit dat de koper buitensporige termijnen vraagt voor betaling van de door hem verschuldigde sommen;
  d. het feit dat de koper zijn schuldeisers een algemeen uitstel van betaling vraagt.

9. Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand worden aangerekend. Indien men juridisch ongerechtvaardigd blijft met de betaling op de vervaldag, zal de schuld bovendien met 10% van het bedrag der factuur worden verhoogd, met een minimum van € 50, en de eventuele gerechtskosten, zonder het recht van de schuldenaar te ontnemen bedingen en termijnen aan het gerecht te vragen, op basis van art. 1244 van het burgerlijk wetboek. Bij elke aanmaning per aangetekend schrijven, zullen de kosten voor het aangetekend schrijven worden doorgerekend aan diegene waar het aangetekend schrijven toe gericht is.

10. Betalingstermijnen kunnen door ons bij wijze van uitzondering en op speciale aanvraag worden toegestaan nadat deze schriftelijk wordt aangevraagd.

11. Zonder uitdrukkelijke vermelding mag geen enkel bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de uitgevoerde werken.

12. Alleen de rechtbank van Antwerpen – Nederlandse kamer is bevoegd om geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen onze vennootschap en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht, kan onze vennootschap haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de rechtbank van hun woonplaats of de plaats in België of het buitenland waar hun belangrijkste instelling gevestigd is.

13. Eigendomsclausule: De geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Referte: De faillissementswet van 08.08.97 artikels 101 tot 108. De koper zal ervoor zorgen dat deze goederen gemakkelijk identificeerbaar blijven. Hij draagt alle risico’s voor het verlies of de beschadiging ervan van bij de levering door de verkoper.

14. Clausule van overdracht van schuldvordering: ingeval de koper de aan verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvordering die voorkomen uit deze herverkoop, over.

Top